Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via een van onze aanmeldformulier / inschrijfformulieren

Of u kunt contact opnemen met onze administratie:

Nieuwveld 53

5702 HW Helmond

Of via ons contactformulier (e-mail).

Opzeggingen / Afmelden

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail via ons afmeldformulier. Bij opzegging per email ontvangt u altijd een bevestiging hiervan. Draag er zorg voor dat u deze bevestiging aub bewaart.

Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons afmeldformulier (email) dan is een afmeldformulier is te verkrijgen bij ons secretariaat. Svp dit formulier volledig invullen en afgeven/opsturen.

Indien u uw lidmaatschap wilt beeindigen dan geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De kosten die daaraan verbonden zijn, mocht u deze niet al voldaan hebben worden, dan nog bij u in rekening gebracht. Vanzelfsprekend mag u tijdens die maand ook nog gebruik maken van onze diensten.

U kunt als extra service het lidmaatschap kostenloos beëindigen tijdens een lopende periode vóór 1 juni of vóór 21 december, zonder de verplichting van een extra maandopzegtermijn, als en alleen indien u voor de lopende periode uw volledige lidmaatschaps geld heeft voldaan.

De leden die tijdens een lopende periode uitschrijven krijgen GEEN restitutie van de contributie over de lopende periode. Bij correcte beëindiging van het lidmaatschap stopt de betalingsverplichting na de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Het kan voorkomen dat lessen nog wel te volgen zijn na beeindiging van een periode en afmelding, omdat de planning dusdanig is dat het minimale aantal lessen in die periode nog niet is bereikt. U krijgt hierover dan persoonlijk bericht over per wanneer precies de door u gedane beeindiging plaatsvindt.

Na beeindiging van een lidmaatschap ontvangt u van onze administratie daar een bevestiging van. Graag deze bewaren gedurende een periode van minimaal 7 maanden ivm eventuele onduidelijkheden in een nieuwe periode.

Na beeindiging van uw lidmaatschap zult u worden uitgeschreven als lid. Dat betekent niet dat u niet meer kunt deelnemen aan activiteiten binnen onze dansschool. U kunt natuurlijk altijd weer lid worden en bent ook van harte welkom tijdens dansavonden. Bij opnieuw aanmelden als lid bent u echter wel opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Wijzigingen

Het doorgeven van wijzigingen (adres, telefoonnummer en e-mailadres) kan eenvoudig online via een speciaal wijzigingsformulier. u kunt dat hier vinden.

Contributie/Lesgeld

De contributie wordt 2 maal per jaar voldaan per periode. Per verschillende discipline zijn andere bedragen verschuldigd. Ook is er een mogelijkheid om deze betalingsverplichting individueel anders in te vullen. Echter dit kan alleen in onderling overleg.

De contributie zal in de eerste maand van de nieuwe periode geïncasseerd worden. Wij vragen u daarom in het begin van de nieuwe periode te betalen. Svp dan overmaken op ons banknummer NL47 KNAB 0258 1734 83  t.n.v. Dansschool Reniers – Helmond. Vermeld altijd naam van het lid en de dag en tijd van de groep waarover u voor betaalt. Vanzelfsprekend kunt u ook betalen aan de balie bij een van onze medewerkers.

Bij te late betaling krijgt u een nota met € 3,00 extra aan administratiekosten.

Duur lidmaatschap en betaling

U gaat een lidmaatschap aan voor een minimaal 1 periode.

Onze jaarplanning is echter verdeeld in 2 perioden lopende van augustus tot en met december en van januari tot en met juni.

Het lidmaatschap gaat pas in als zowel het inschrijfgeld en (een gedeelte van) het contributiegeld voor de komende periode betaald heeft. De contributiebetaling wordt per periode geind. Per zogenaamde periode worden gegarandeerd 14 lessen gegeven (muv beginnersgroepen). Als dit minimale aantal niet gegeven is, kan het zijn dat deze lessen alsnog in een volgende periode gegeven worden. En dat u daar dan ook recht op heeft. Dat betekent niet dat u die volgende periode dan ook automatisch contributie verschuldigd bent, omdat deze lessen nog behoorde bij de vorige periode. Dit probleem kan alleen optreden in de 2e helft van een jaar (periode augustus t/m december).

Na 1 periode heeft u een flexibel lidmaatschap confom de wet van Dam, met een maximale opzegtermijn van 1 maand. Tenzij u een nieuwe overeenkomst met ons bent overeengekomen. In dat laatste geval gaat u weer vanaf de overeenkomstdatum een lidmaatschap met ons aan voor de duur van minimaal 1 jaar.

U bent per periode contributie verschuldigd en krijgt daarvoor minimaal een aantal lessen van 14 (muv beginnersgroepen).

Indien u zich niet officieel via bovenstaande methode afmeldt, blijft u automatisch ingeschreven en is er dus ook een betalingsverplichting voor deze periode. De betalingsverplichting stopt dus pas als u zelf tijdig afmeldt via bovenstaande manieren (online/offline).

Indien u zich afmeldt dan wordt uw lidmaatschap beëindigd en wordt u dus uitgeschreven. Indien u zich weer wilt inschrijven daarna, bent u dan ook opnieuw inschrijfgeld verschuldigd (tenzij expliciet in overleg anders overeengekomen)

U krijgt tijdens uw lidmaatschap altijd de mogelijkheid om uw lidmaatschap te pauzeren, dwz dat u bijvoorbeeld 1 periode de lessen niet volgt, maar de volgende periode pas weer uw lidmaatschap zult hervatten. Hiermee vervalt uw lidmaatschap niet, maar wel de verplichting om tijdens de pauze uw lidmaatschapsgeld te voldoen. Bij een pauze vervalt echter wel de mogelijkheid tot het kostenloos opzeggen en bent u dus altijd gehouden een de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het pauzeren kan alleen in overleg met onze administratie en/of met goedkeuring van de familie Reniers. U krijgt hier altijd een schrijftelijke bevestiging van mits u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Speciale betalingen

In speciale gevallen kunnen afspraken gemaakt worden over andere vormen van betalen. Dit kan alleen in overleg met de administratie of de familie Reniers.

Aleen in deze gevallen zullen losse lessen conform het tarief van 12,95 per uur in rekening worden gebracht. 

Andere tarieven zijn ook mogelijk maar alleen met instemming van de administratie en alleen als deze schriftelijk is vastgelegd.

Als tarief voor de wettelijke verplichte opzegtermijn van zal  1 maand in rekening worden gebracht.

Inschrijfgeld

Zumba : Inschrijfgeld eenmalig € 10,- p.p.

Overige disciplines : Inschrijfgeld eenmalig € 15,- p.p.

Zumba/Piloxing

Voor onze zumba/piloxing leerlingen geldt een uitzondering. Bij Zumba/Piloxing werken we niet met perioden, maar met een strippenkaart. U kunt deze naar believen aanschaffen en als de kaart vol is, dan dient u vooraf een nieuwe aan te schaffen. Deze methode van betalen geldt alleen voor de ZUMBA/Piloxing lessen en niet voor andere groepen.

Stichting Leergeld Helmond

Dansschool Reniers werkt samen met de Stichting Leergeld Helmond. Het doel van deze stichting is dat alle kinderen mee mogen doen aan werkweken, excursies, schoolkampen, sport en muziek.   In steeds meer gezinnen is het financieel niet meer haalbaar om kinderen mee te laten doen met sport, dans of muziek. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (excursies, uitstapjes, reisjes, kampen) zijn voor steeds meer mensen niet mee op te brengen. Deze gezinnen kunnen rekenen op de steun van Leergeld Helmond.

Criteria voor ouders van schoolgaande kinderen:

•in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

•met een laag inkomen;

•uit Helmond;

•die een concrete aanvraag willen doen t.b.v. de sociale ontwikkeling van hun kinderen.

Voor meer informatie kunt u bellen (0492) 52 28 28 of een e-mail sturen aan: leergeld.helmond@planet.nl